Menu

Whatsapp 0532 238 21 71

0212 543 63 88

Facebook

Twitter

Search

“Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.

– Frederich Ebert

a

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 

İcra iflas hukuku da yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir.

 

Borçlu aleyhine yapılan takip icra takibi olabileceği gibi koşulları mevcut ise iflas yoluyla da takip olabilir.
Her iki takibinde nerede nasıl yapılacağı borçlunun böyle bir takip karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği alacaklının bu durumda hangi hukuksal olanaklara sahip olduğu yapılan takibe rağmen borçlunun borcunu ödememesi halinde mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular bu hukuk dalını ilgilendirir.

 

İcra ve İflas Hukuku 09.06.1932 kabul tarihli ve 19.06.1932 tarihli ve 2128 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.
Devlet kamu alacaklarının tahsili için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yaparken özel hukuk kişileri ve amme alacağı olarak kabul edilmeyen diğer alacakları için kamu tüzel kişileri de İcra ve İflas Kanununa göre alacaklarını tahsil edebilirler.

 

Elinde bir borç belgesine sahip olan ve hiçbir borç belgesi bulunmayan kişiler kanunun izin verdiği usul ile icra takibi başlatma hakkına sahiptirler.

 

İcra hukuku içinde belli başlı organlar vardır. Bunlar icra müdürlükleri, iflas müdürlükleri ve icra mahkemeleridir.
Avukat ve hukuk büroları da şahıs ve kurumların haklarının temin ve muhafazasında hukuki bilgi ve tecrübesini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederler.

 

İcra safahatlarını şu şekilde listeleyebiliriz.

 

 • İcra Takip Talebi
 • Ödeme Ya da İcra Emri
 • Ödeme Yapılması ( Bu halde İcra İnfazen Kapatılır)
 • Haciz Aşaması ( Ödeme Yapılmaması Halinde )
 • İlgilileri Hacizden Haberdar Etme ( 103 Davetiyesi )
 • Kıymet Takdiri Yapılması
 • Kıymet Takdirinden İlgilileri Haberdar Etme
 • Satış Talebi
 • Satış ve İhale Şartlarının Belirlenmesi
 • İhale ve Satış
 • İhalenin Feshi
 • İhalenin Kesinleşmesi
 • Mülkiyetin Alıcıya Geçirilmesi
 • Sıra Cetveli Yapılması
 • Paranın Alıcıya Ödenmesi
 • Harçların Alınması
 • Dosyanın İnfazen Kapatılması

 

Uzmanlığımız içinde bulunan belli başlı İcra davaları şunlardır.

 

 • Devlete Tazminat Davası
 • İhtiyati Haciz Kararı ve Davası
 • İtirazın Kaldırılması Davası ( Geçici ve Kesin Kaldırılması )
 • Tahliye Davası
 • İtirazın İptali Davası
 • Takibin İptali Davası
 • Menfi Tespit Davası
 • İstihkak Davası
 • İstirdat Davası
 • Borçtan Kurtulma Davası
 • İflas Davası
 • İptal Davası ( Tasarrufun İptali Davası )
 • Sıra Cetvelinin İptali Davası
 • İhalenin Feshi Davası
 • Tazminat Davaları
 • Haksız İcra Takibi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Kutupyıldız & Gülşen Hukuk Bürosu