Menu

Whatsapp 0532 238 21 71

0212 543 63 88

Facebook

Twitter

Search

“Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.

– Frederich Ebert

a

MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

 

Miras Hukuku gerçek kişinin ölümü ve gaşpliği halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 495- 682. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 

Miras Davaları

 

Miras Paylaşımı Davaları, miras taksiminin tarafların iradesine göre yapılamaması ve hal ve şarta göre yapılmasının da mümkün olmaması durumunda açılan davalardır.

 

Mirastan mal kaçırma davası muris muvazaası şeklinde ortaya çıkmaktadır. Murisin ölüme bağlı tasarruflarla ya da ölmeden önce yapmış olduğu hukuki işlemlerle terekeden mal kaçırmak için hileli satış ve bağışlama işlemleri yapmış olması halinde tapu kaydı hukuka aykırı olarak üzerine devredilen kişiye, bu kişi ölmüş ise yasal mirasçılarına karşı Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası açılmalıdır.

 

Miras Hukukunu ilgilendiren ve bizim uzmanlığımız dahilinde bulunan bazı davalar  aşağıdadır.

 

 • Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi )
 •  Terekenin Tespiti Davası
 •  Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası
 •  Tasarrufun İptali Davası
 •  Tenkis Davası
 •  Denkleştirme Davası
 •  Mirastan Mal Kaçırma Davaları
 •  Muris Muvazaası Davaları
 •  Miras Nedeniyle İstihkak Davası
 • Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları
 • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları)

Kutupyıldız & Gülşen Hukuk Bürosu